En Børnesagkyndig Undersøgelse kan sættes i gang af både Familieretshuset og Familieretten.

Efter forældreansvarslovens § 33, stk. 1, kan Familieretshuset iværksætte børnesagkyndige undersøgelser (BSU) i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær eller indhente en sagkyndig erklæring om en eller begge forældre. For familieretten følger den samme mulighed af § 450a i retsplejeloven.

Sager om samvær, bopæl og forældremyndighed starter altid hos Familieretshuset, og Familieretshuset skal oplyse (undersøge) alle sagerne. En måde at undersøge din sag på kan være at igangsætte en Børnesagkyndig Undersøgelse (BSU).

Målet med en BSU er, at den skal indeholde en redegørelse for familiesituationen som helhed, men også fungere som en slags ”budbringer” for dit barn/børn og videregive barnets/børnenes synspunkter. Samtidig skal BSU danne grundlag for afgørelser, der træffes med et fremtidsorienteret perspektiv. BSU skal altså belyse barnets perspektiv, forældrenes samarbejdsevne og samarbejdsmuligheder og hvad der også fremtidigt er bedst for dit barn/børn.

BSU skal gennemføres af autoriserede psykologer gerne med speciale i børnepsykologi/-psykoterapi eller af børnepsykiatere, og de er “eksterne”, som ikke har fast ansættelse hos Familieretshuset/Familieretten.

Den børnesagkyndige skal arbejde inden for “opdraget”, som er den opgavebeskrivelse den børnesagkyndige får fra Familieretshuset. Opdraget sendes i partshøring af Familieretshuset, så man får mulighed for at komme med sine kommentarer. Den børnesagkyndige skal undersøge det der står i “opdraget”, hverken mere eller mindre, dog med den lille undtagelse, at hvis der er forhold hos dit barn/børn og/eller den anden forælder eller dig selv, som ud fra en psykologfaglig vinkel bør inddrages i undersøgelsen, så skal den børnesagkyndige gøre Familieretshuset opmærksom på det.

Det kan også besluttes, at dit barns/børns perspektiv “kun” skal undersøges via en Børnesagkyndig Erklæring, hvor dit barn/børn ikke som sådan bliver inddraget i undersøgelsen. Det er altså en undersøgelse af barnets perspektiv, men hvor det som udgangspunkt kun er jer forældre eller den ene forælder der inddrages i undersøgelsen. 

Social- og Indenrigsministeriet: Vejledning om Børnesagkyndige Undersøgelser

Psykolognævnet: Krav til psykologer der foretager undersøgelser i forbindelse med udfærdigelse af erklæringer som ex. BSU (se de forskellige punkter under § 16)

Har du spørgsmål til, så send mig en mail på kb@advkb.dk eller ring til mig på 2621 0004